Podmienky inzercie

Prevádzkovateľom inzertného portálu www.inzo.sk je:

iDcomp s.r.o.
Horeblatie 379/8, 911 01 Trenčín
IČO: 46 365 648
DIČ: 2023347282
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Stránky umožňujú bezplatne pridávať a vyhľadávať inzeráty, ktorých obsahom je ponuka a dopyt tovarov, služieb
a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov.
(ďalej len „užívatelia“)

Tento dokument obsahuje Podmienky inzercie a záväzné pravidlá využívania služieb na stránkach inzo.sk.

Základné podmienky

 1. Využívať služby na stránkach inzo.sk je možné len po súhlase užívateľa s Podmienkami inzercie.
 2. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi ponukou a dopytom a nepreberá tak žiadne záruky za obsah
  inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, úhradu alebo použiteľnosť inzerovaných tovarov a služieb. Prevádzkovateľ tiež
  nezodpovedá za obsah hodnotení a e-mailov užívateľov.
 3. Služby na stránkach inzo.sk sú užívateľom poskytované bezplatne. Výnimku tvorí spoplatnená doplnková služba
  TOPovanie inzerátu pomocou sms ktorú zabezpečuje služba PlatbaMobilom.sk.
 4. Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúkajú stránky inzo.sk.
 5. Využívanie inzertných služieb na stránkach inzo.sk nie je podmienené využívaním spoplatnenej doplnkovej služby
  TOPovanie inzerátu pomocou sms.

Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
  znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na stránkach inzo.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby
  prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť akýchkoľvek údajov poskytnutých ním prevádzkovateľovi a za riadne
  oznámenie všetkých ich zmien. V opačnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bude spôsobená
  týmto nekonaním.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje užívateľa príslušným
  štátnym orgánom ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych
  konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva
  prevádzkovateľa, alebo aby bola chránená osobná bezpečnosť užívateľov alebo tretích osôb.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov v uverejnených inzerátoch užívateľov tretími osobami.
 5. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov informačného a reklamného charakteru do schránky, ktorej
  adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb na stránkach inzo.sk.

Podmienky pridávania inzerátov

Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných
osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar
sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária
nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať
iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok.
Na inzertnom portály inzo.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na TOPovanie.)

 1. webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte
  inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;
 2. chudnutia;
 3. Multilevel a províznych systémov;
 4. Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 5. práce s poplatkom vopred;
 6. kopírovania diskiet, CD, DVD, Blu-ray;
 7. firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Práca a služby);
 8. opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;
 9. neobmedzené množstvo tovaru;
 10. tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
 11. kópií, napodobenín, padelkov;
 12. chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;
 13. dokladov a technických preukazov;
 14. pohonných hmôt;
 15. výkupu;
 16. erotických inzerátov, erotických pomôcok;
 17. livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 18. eKníh;
 19. pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie;
 20. zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel;
 21. liekov a potravinových doplnkov;
 22. cigariet, e-cigaret, tabaku, alkoholu, drog;
 23. bitcoinov, litecoinov.

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

 1. názov a predmet firmy
 2. minimálne požiadavky na žiadateľa
 3. predmet práce

Konanie užívateľov

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že jeho konanie, činnosť a spôsob využívania služieb na stránkach inzo.sk nebudú v rozpore s
  Podmienkami inzercie a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah všetkých ním uverejnených inzerátov, vrátane textov, obrázkov a
  fotografii.
 3. Inzeráty, ktoré porušujú Podmienky inzercie môžu byť bez oznámenia  a súhlasu užívateľa odstránené z inzercie,
  bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty užívateľa odstránené z dôvodu
  ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie užívateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s
  Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa užívateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už
  zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát;
  zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu
  (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát vôbec nezverejniť, ak bude v rozpore s dobrými mravmi, alebo platnými
  zákonmi Slovenskej republiky.
 5. Užívateľ môže inzerovať iba tovar, ktorého predaj je v Slovenskej republike dovolený a jeho nadobudnutie bolo v
  súlade so zákonmi SR a užívateľ má k nemu vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).
 6. Užívateľ je povinný obsah svojho inzerátu upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných užívateľov a žiadnym
  spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so
  Zákonom o štátnom jazyku SR.
 7. Užívateľ nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou
  ponukou.
 8. Užívateľ nesmie uverejniť duplicitný inzerát, pokiaľ je pôvodný inzerát s rovnakým obsahom ešte stále platný.
 9. Užívateľ nesmie uverejniť inzerát s rovnakým obsahom do viacerých rubrík alebo kategórii.
 10. Užívateľ môže vždy inzerovať iba konkrétny produkt alebo službu, nie priamo svoju podnikateľskú činnosť.
 11. V prípade, že tovar alebo služby ponúka užívateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takýto
  tovar alebo služby výlučne ako podnikateľský subjekt.

Zodpovednosť za škody

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevádzkovanie služieb na stránkach inzo.sk s vynaložením maximálneho
  úsilia a primeranej odbornej starostlivosti, tak aby minimalizoval všetky riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb
  na stránkach inzo.sk mohli vzniknúť užívateľom alebo tretím osobám.
 2. Užívateľ si je vedomý toho, že služby na stránkach inzo.sk využíva výhradne na vlastnú zodpovednosť a vlastné
  riziko.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov, vrátane  textov, obrázkov a fotografií.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by vznikli užívateľom alebo tretím osobám v akejkoľvek
  súvislosti s využívaním služieb na stránkach inzo.sk.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie a činnosť užívateľov, ani za spôsob akým služby na stránkach inzo.sk
  využívajú.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by vznikli užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku
  nemožnosti využívania služieb na stránkach inzo.sk.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie služieb na stránkach inzo.sk užívateľmi alebo tretími osobami.
 8. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť stránok inzo.sk, ich bezchybnú činnosť a zabezpečenie.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uviesť stránky inzo.sk mimo prevádzky bez akéhokoľvek upozornenia a
  uvedenia dôvodu.
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou
  stránok inzo.sk.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných
  nelegálnym preniknutím do systému stránok inzo.sk treťou osobou.

Reklamácia služieb

 1. Reklamáciu v súvislosti s využívaním služieb na stránkach inzo.sk môže užívateľ podať písomne na e-mailovej
  adrese inzo@inzo.sk
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis predmetu reklamácie.
 3. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie oznámiť užívateľovi svoje stanovisko k predmetu
  reklamácie. V prípade, že je reklamácia opodstatnená, je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu podniknúť
  kroky smerujúce k náprave.

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzercie na stránkach inzo.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia.
 2. Užívateľ sa zaväzuje bez výhrad dodržiavať Podmienky inzercie
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia Podmienok inzercie kedykoľvek, keď to bude potrebné. V
  prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú
  uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.
 4. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach inzo.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa
  oboznamovať so zmenami Podmienok inzercie.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený služby na stránkach inzo.sk priebežne aktualizovať a inovovať bez súhlasu užívateľov,
  ako aj bez ich predchádzajúceho upozornenia na túto skutočnosť.
 6. Prevádzkovateľ a užívateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1
  Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa
  vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Inzertný portál INZO.sk používa súbory cookie. Používaním tohto portálu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Pre viac informácií o cookies kliknite sem